ул. Јаким Стојковски бр.1, 2210 Пробиштип +389 32 483 131 info@probistip.gov.mk www.probistip.gov.mk

Како да стигнете до Пробиштип?

Регионални патни правци кои минуваат низ општината се Р-206 кој прави спојување со М-2 кон Куманово и Крива Паланка на север и М-5 на југоисток кон Штип, а преку регионалниот пат Р-211 се поврзува Пробиштип со Злетово и Лесново, а со посебен крак со брана Кнежево. Комуникацијата со општина Кочани и СРЦ Поникава се остварува со регионалниот пат Р-219, а Р-210 е регионален пат кој обезбедува комуникација со Свети Николе.

probistip-lokacija

Патна мрежа

03-mreza